GENERELL INFORMASJON

GENERELL INFORMASJON OM VÅRE FAGSKOLEUTDANNINGER

– Link til lovdata og forskrift for fagskolen TLA.

Fullført fagskoleutdanning består av et semester som gir 30 studiepoeng.

Alle emnene må være bestått for at vitnemål skal kunne utstedes etter endt utdanning. I de tilfeller der studenten ikke har bestått alle emner tildeles kursbevis.

Undervisningen fordeler seg på:

HELTID:

  • Fem dager per uke, med undervisning fra kl.09.00 til kl.17.00

DELTID:

  • Fire dager per uke, med undervisning mandag til torsdag fra kl.16.30 til kl.21.00

Deler av opplæringen heltid og deltid krever et selvstudium utenom fastlagt undervisningstid. Det er lagt opp til egentrening under hvert studie.

Et semester baserer seg på 750 timer i arbeidsbelastning.

Fremmøte på skolen
Du vil motta et velkomstbrev fra skolen med beskjed om tid og sted for hvor du skal møte opp første skoledag. Studenter som er forhindret til å møte opp, må gi beskjed til skolen. Om skolen ikke får beskjed, forbeholder skolen seg retten til å gi plassen til søkere som står på venteliste

Avmelding etter opptak
Dersom du før oppstart av studiet ønsker å trekke din søknad, betaler du ikke studieavgift, men kun administrasjonsgebyret. Avmelding må være sendt av søkeren selv til e-post: kontakt@tonelise.com

Forbehold
Ved for få påmeldte til studiet forbeholder skolen retten til å kansellerer studiet. Dette informeres til våre søkere senest en uke før oppstart

Avmelding etter studiestart
Studenter som har møtt og tiltrådt undervisningen er bundet til å betale studieavgiften for påbegynt semester. Unntak er gyldig sykemelding og tungtveiende grunner. Utmelding skal skje skriftlig og undertegnes av studenten

Utstyr og materiell
Studenten skal benytte seg av utstyr og materiell om lånes ut av skolen under undervisning og praksis.

Eksamen:

Begrunnelse for karakter og klage på eksamen
Studenten har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen av sine prestasjoner. Studenten må fremsette krav om begrunnelse innen 3 (tre) uker fra karakteren ble kunngjort dersom begrunnelse ikke er gitt sammen med karakteren. Krav om begrunnelse for karakter skal sendes til administrasjonen ved fagskolen. Ved muntlig eksamen må studenten be om begrunnelse umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Sensor skal normalt gi begrunnelsen innen 2 (to) uker etter at studenten har bedt om den

Studenten kan ikke klage på bedømmelse av muntlig eksamen. Det samme gjelder annen bedømmelse som på grunn av prøvens art (for eksempel praksisopplæring) ikke lar seg etterprøve.

Karakterutskrift og vitnemål
Eksamenskarakterene vil normalt bli offentliggjort en uke etter siste dag på skolen. Etter fullført og bestått utdanning vil vitnemål bli tilsendt 30 virkedager etter studentene avslutter. I de tilfeller der studieavgiften ikke er betalt, vil ikke kandidaten kunne få noen resultater av eksamen.

Fagskolen utsteder kun ett vitnemål til hver student. En avgift vil påløpe ved bestilling av nytt vitnemål (duplikat).

Sensur og karaktersystem Fagskolen benytter en 5 trinns karakterskala med følgende symboler: A – B – C – D – E – F. Karakteren F betyr at eksamen eller mappeinnlevering ikke er bestått. I tillegg benyttes karakterskalaen Bestått/Ikke bestått (B/IB).